VOLEJTE +420 776 240 713

Uznání rozsudků cizích soudů v ČR a SR a jejich výkon


Získali jste pravomocné a vykonatelné rozhodnutí zahraničního soudu? Nevíte jak soudní rozhodnutí aplikovat na území České republiky, nebo Slovenska?

Zajistíme pro Vás uznání zahraničních soudních rozhodnutí v České republice a na Slovensku. Ať už se jedná o rozsudek, platební rozkaz, nebo rozhodčí nález. Samozřejmě i včetně následné exekuce na majetek dlužníka.

uznání zahraničních soudních rozhodnutí v České republice

Při uznání soudních rozhodnutí zahraničních soudů v České republice a na Slovensku se dle povahy sporu a termínu vynesení rozhodnutí postupuje:
 • vydáním Evropského exekučního titulu což je jednoduché řízení, které je využitelné pro nesporné přeshraniční nároky. Umožňuje snadné uznání a výkon soudních rozhodnutí vydaných v jednom členském státě v jiném členském státě. Jako evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky může být potvrzen jen takový titul, který byl vydán teprve po 21. říjnu 2005. Rozhodnutí se musí týkat nesporného nároku. Nesporný nárok věřitele je nárok, který buď:
  • dlužník v řízení před soudem aktivně uznal např. formě soudního smíru;
  • nebo podle národní právní úpravy je chování dlužníka v soudním řízení spojeno s účinky uznání nároku věřitele (v ČR lze takto vnímat rozsudek pro uznání nebo rozsudek pro zmeškání);
  • nebo dlužník uznal nárok věřitele mimo soudní řízení a to v úřední listině (v ČR se jedná o notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti).
 • nebo prohlášením vykonatelnosti soudního rozhodnutí dle nařízení Brusel I  tzv. exequatur, což je řízení, kdy předmětné soudní rozhodnutí by mělo být prohlášeno za vykonatelné v jiné zemi. Stane se tak, jakmile jsou splněny formální náležitosti, aniž by toto rozhodnutí bylo jakkoli přezkoumáváno. Nařízení Brusel I se stalo platným pro ČR a SR od 1. května 2004. Formálními náležitostmi se přitom myslí předložení:
  • jednoho vyhotovení rozhodnutí, které umožňuje ověření pravosti,
  • formulářové osvědčení jeho vykonatelnosti, které na žádost vydá orgán členského státu původu rozhodnutí.
 • nebo uznáním a výkon soudního rozhodnutí dle Brusel I bis, nebo Brusel II což je nařízení, které významně zjedodušuje postup uznání a výkonu soudního rozhodnutí. Pravomocná rozhodnutí jsou vykonavatelná již na základě samotného rozhodnutí a osvědčení o vykonatelnosti. Vztahuje se na rozhodnutí vyhotové nebo registrované dnem 10. ledna 2015 nebo později.
Na základě výše uvedeného, lze následně provést výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek dlužníka.