VOLEJTE +420 776 240 713

Rozhodčí řízení, arbitráže a výkon rozhodčích nálezů v zahraničí


Využíváte rozhodčí řízení? Obsahuje-li Vaše smlouva, či dohoda rozhodčí doložku, zajistíme vydání rozhodčího nálezu u určeného rozhodčího soudu.  Samozřejmostí je i právního zastupování u zahraničních rozhodčích soudů v arbitrážních sporech vedených v cizím jazyce. Taktéž následně zajistíme výkon rozhodnutí tohoto rozhodčího nálezu.

Rozhodčí řízení

je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Lze ho využít pro řešení sporů mezi stranami, musí být však vždy předem písemně dohodnuto. Je to možné učinit, formou rozhodčí doložky, nebo samostatnou rozhodčí smlouvou.

Ve věci rozhodují rozhodci určení stranami sporu dle dohodnutých pravidel nebo rozhodčí soudy dle svého vlastního procesního řádu. Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným právem pro spor rozhodným, mohou však spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, jestliže je k tomu strany výslovně pověřily Rozhodčí řízení je většinou jednoinstanční, proti rozhodčímu nálezu se tedy nelze odvolat.

Výsledkem rozhodčího soudu je rozhodčí nález. Rozhodčí nález je vykonatelný pomocí soudů a řídí se Úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva). Strana, která žádá uznání a výkon (tzn. o provedení exekuce na majetek dlužníka), je povinna předložit spolu s žádostí i originál nebo ověřenou kopii rozhodčího nálezu a rozhodčí smlouvy.


Výhody rozhodčího řízení jsou:

  • jednoinstančnost
  • rychlost
  • neformálnost
  • snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů i v zahraničí
  • rozumné náklady na vedení sporu
  • možnost ovlivnit takové procesní aspekty, které v řízení soudním strana ovlivnit nemůže (například se jedná o možnost výběru sudiště, tzn. že strany se mohou soudit v místě, na kterém se dohodnou, dále je tu možnost ovlivňovat výběr rozhodce)