VOLEJTE +420 776 240 713

Vzory dokumentů a podání


Pro vymáhání pohledávek je vždy dobré mít pohledávku právně podloženou, k čemuž lze použít níže uvedené vzory.  Všechny vzory jsou pouze informační a velmi obecné. Pro jejich využití v praxi, vždy doporučujeme využít služeb naší společnosti, nebo konzultaci v advokátní kanceláři.

Vzor směnky vlastní bez protestu

ve vzoru je použita protestační doložka „Bez protestu“. Tento text na směnce znamená, že výstavce odpouští majiteli směnky zjištění veřejnou listinou, že směnka nebyla zaplacena.

Vzor směnky vlastní s ručitelem bez protestu

ručitel (Aval) je osoba (fyzická nebo právnická) která se svým podpisem na směnce zaručuje, že směnku zaplatí, pokud jí ve splatnosti nezaplatí výstavce. Doložku „Per Aval“ lze uplatnit na všech druzích směnek.

Vzor směnky cizí bez protestu

směnka, která se použije vždy tam, kde výstavce dává příkaz třetí osobě, aby směnku ve stanovené lhůtě zaplatil. Pokud výstavce směnku vystaví a akceptant ji odmítne akceptovat, je z takovéto směnky směnečně zavázán výstavce.

Vzor směnky vlastní v anglickém jazyce

Vzor směnky vlastní v německém jazyce

Vzor uznání dluhu a dohoda o jeho splácení

uznání dluhu musí být písemné. Dluh, jež je uznáván, musí být vymezen co do důvodu a výše. Uznání dluhu může nastat až poté, co dluh vznikne. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo.

Vzor znění rozhodčí doložky

v rozhodčím řízení lze řešit majetkové spory, o nichž by jinak rozhodoval řádný soud a u nichž je možný smír. Podmínkou je platné sjednání rozhodčí smlouvy. Buď ve formě písemné rozhodčí doložky, která je součástí jiné smlouvy (např. smlouvy kupní, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy atd.), nebo písemné smlouvy o rozhodci, kterou mohou strany uzavřít pro jednotlivý již vzniklý spor. Výhodou použití rozhodčí doložky je jednoinstančnost, rychlost, neformálnost, snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů i v zahraničí a rozumné náklady na vedení sporu, možnost výběru sudiště, možnost ovlivňovat výběr, počet a osoby rozhodců a způsob jejich jmenování.

Vzor platebního rozkazu

platební rozkaz nelze vydat, jestliže ve věci má jednat a rozhodovat senát nebo není-li znám pobyt žalovaného, nebo jestliže by platební rozkaz měl být doručen žalovanému do ciziny. Podá-li žalovaný včas odpor, ruší se tím celý platební rozkaz a soud bude ve věci jednat. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

Vzor směnečného platebního rozkazu

k návrhu je třeba připojit vprvopisu směnku. Podá-li žalovaný včas námitky, které musí být odůvodněny, soud je projedná při jednání. Směnečný platební rozkaz, proti němuž nebyly včas podány námitky, má účinky pravomocného rozsudku.

Vzor smlouvy o postoupení pohledávky

Vzor smlouvy o postoupení pohledávky s rozhodčí doložkou v AJ

Vzor zápočtu dle českého práva v AJ